20130912

चला वळून वज्रमूठ, दुष्टवृत्ति दंडु या

अतृप्त ना उरो कुणी, असेच ध्येय साधु या ।
चला वळून वज्रमूठ, दुष्टवृत्ति दंडु या ॥ धृ ॥

कसा, कुठे, कधी, किती, खुला विकार जाहला
मुळी न आब राहिला, मुळी न धाक राहिला
न नीतिधर्म मोडु द्या, न दुष्ट कोणी सोडु द्या ।
चला वळून वज्रमूठ, दुष्टवृत्ति दंडु या ॥ १ ॥

मनांस फूस लावुनी, जनांत पेरिती विषे ।
कळ्यांस पाकळ्या करून, नासवित दुष्ट जे ॥
न पात्र ते दयेसही, तयां न दाखवू दया ।
चला वळून वज्रमूठ, दुष्टवृत्ति दंडु या ॥ २ ॥

प्रसंग पावता तसा, जरूर भासता तया ।
धरून कायदा करी, खला शिकस्त देया ॥  
नवीन कायदा करू, बळेच शिस्त लावु या ।
चला वळून वज्रमूठ, दुष्टवृत्ति दंडु या ॥ ३ ॥

तरूण आजचा कसा, न सत्प्रवृत्त राहिला ।
विकास जाहला कसा, बकाल देश जाहला ॥
तरूण राबता करू, जनांस लावु शिस्त ह्या ॥
चला वळून वज्रमूठ, दुष्टवृत्ति दंडु या ॥ ४ ॥

नरेंद्र गोळे २०१३०९१२
.

No comments: