20090802

चित्रकविता-२दीपास धुसर, फलक करुनी,
झळकती पाने जरी ।
स्पष्ट काही स्फटिकापरी,
अस्पष्ट काही धुक्यांतरी ॥

प्रकाशचित्रः दीपा लोलयेकर
चित्रकविताः नरेंद्र गोळे २००४०११२

No comments: